paste1 

ES PROJEKTAS "MOKYKLŲ PAGALBA DARBINGIEMS TĖVAMS"

KELMĖS RAJONO VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS VIDURINĖS MOKYKLOS
PRAILGINTOS DIENOS GRUPĖS
N U O S T A T A I

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

GRUPĖS SUDARYMAS IR VEIKLOS PRINCIPAI

 

·  Grupę sudaro PUG – 7 klasių mokiniai, iki 14 metų.

·  Į grupę mokiniai priimami tėvams pateikus rašytinį prašymą bei Projekte numatytus dokumentus.

·  Sudaroma grupės paslaugos teikimo sutartis tarp mokinių tėvų/globėjų ir įstaigos direktoriaus.

·  Grupės veiklos priežiūrą vykdo direktorė.

·  Grupės veikla grindžiama mokyklos pailgintos dienos grupės tvarkos aprašu.

 

PRAILGINTOS GRUPĖS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

     Tikslai

·  Sudaryti sąlygas tėvams darbo paieškoms, padėti jiems ieškant įsidarbinimo galimybių;

·  Plėtoti vaikų socializacijos galimybes, skatinti kultūrines ir pilietinės brandos ugdymą, užtikrinti saugų užimtumą po pamokų.

 

Uždaviniai 

·  Gerinti vaikų ugdymo(-si) kokybę, plėtoti užimtumo kryptis ir formas;

·  Telkti vietos bendruomenes ir socialinius partnerius, didinti jų galimybes rūpintis vaikų socializacija;

·  Skatinti vaikų užimtumą, jo įvairovę;

·  Užtikrinti socialinę, pedagoginę, psichologinę ir kitą pagalbą mokiniams. 

GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS

·  Grupės veikla vykdoma 2009 m. rugsėjo1 d. – 2012 m. rugpjūčio 31 d. laikotarpiu.

·  Grupės darbo laikas – nuo 12.00 val. iki 18.00 val. mokymosi dienomis. 9.00 val. -18.00 val. mokinių atostogų laikotarpiu.

·  Veikla grupėje organizuojama pagal sudarytą ir suderintą su direktoriaus pavaduotoju grupės dienotvarkę.

·  Mokinius tėvai/globėjai privalo pasiimti iš grupės iki 18.00 val.


GRUPĖS FUNKCIJOS

 

·  Grupėje dirbantys pedagogai organizuoja saugią mokinių priežiūrą, kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą grupės patalpose ir lauke.

·   Planingai ir turiningai organizuoja veiklą, atitinkančią mokinių amžių.

·   Įsipareigoja saugoti mokinius nuo fizinę, psichinę sveikatą žalojančių poveikių.

·  Pagal galimybes sudaro sąlygas mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti.

·   Teikia pagalbą mokiniams atliekant namų darbų užduotis.

·  Užtikrina savalaikį mokinių nuvykimą į papildomojo ugdymo užsiėmimus mokykloje bei valgyklą pietums ir pavakariams.

·   Informuoja tėvus/globėjus apie mokinių savijautą, sveikatą, elgesį, veiklą pailgintos dienos grupėje.

 

DIENOTVARKĖ MOKYMOSI DIENOMIS 2011– 2012 m.m.

12.00 - 13.00 val.    Poilsis po pamokų. Žaidimai, registracija.
13.20 – 13.40 val.   Pietūs.
13.40 - 14.40 val.    Neužbaigtų užduočių, namų darbų valandėlė. Individualios ar kolektyvinės užduotys, knygelių skaitymas ir kita veikla.
14.40 - 16.00 val.   Vaikų individuali veikla. Žaidimai. Filmų žiūrėjimas (ne dažniau kaip du kartus savaitėje) ir kt.
16.00 - 16.30 val.    Pažintinė, kūrybinė sportinė veikla. Žaidimai pažintinės, kūrybinės . meninės sportinės veiklos klasėse lauko ar sporto salėje.
16.30 - 18.00 val. Vaikų saviraiška.  Konkursai, viktorinos, kūrybinė – meninė veikla, teatras, parodėlės ir kt. Pasivaikščiojimai lauke: išvykos žaidimai, sportinės estafetės ir kt.)

 

DIENOTVARKĖ MOKINIŲ ATOSTOGŲ DIENOMIS 2011– 2012 m.m.

9.00 - 12.00 val. Vaikų priėmimas ir pažintinė, kūrybinė veikla Žaidimai. Pažintinės, kūrybinės – meninės veiklos.  Veikla lauke ( žaidimai, sportiniai žaidimai, išvykos ir kt.)
12.00 - 12.30 val. Pietūs
12.30 - 14.30 val. Užduočių valandėlė  Individualios ar kolektyvinės užduotys, knygelių skaitymas ir kita veikla. Filmų žiūrėjimas (ne dažniau kaip du kartus savaitėje) ir kt.  

14.30 - 16.00 val. Vaikų aktyvi veikla. Žaidimai, estafetės, konkursai ir kita veikla.
16.00 - 16.30 val. Pavakariai.
16.30 - 18.00 val. Vaikų saviraiška.  Konkursai, viktorinos, kūrybinė – meninė veikla, teatras, parodėlės ir kt. Veikla lauke ( žaidimai, sportinės estafetės ir kt.).