Spalio mėn.    susitiko     Profesinio  veiklinimo  organizatorė  Ingrida  Saunorienė ir mokyklos karjeros  koordinatorė Danutė Barauskaitė

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras nuo 2010 m. gegužės 3 d. vykdo projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (1 etapas)“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonę „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“ (toliau – Projektas). 

Kelerius metus diegiant Bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelį ir teikiant profesinio orientavimo (karjeros) paslaugas, didžiausias dėmesys buvo skiriamas mokinių karjeros kompetencijų ugdymui mokykloje. Tik nedidelė mokinių dalis galėjo įsivertinti savo gebėjimus ir pasitikrinti savo profesinį pasirinkimą už mokyklos ribų,  t. y. dalyvaudami profesinio veiklinimo vizituose įmonėse, įstaigose, organizacijose. Profesinis veiklinimas yra viena iš profesinio orientavimo (karjeros) paslaugų sudedamųjų dalių. Jo tikslas – padėti mokiniams aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją bei planuoti būsimą karjerą. Šiam tikslui pasiekti Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 2014 m. rugsėjo – 2015 m. balandžio mėn. numato finansuoti profesinio veiklinimo organizatorių veiklą. Mūsų  mokykloje profesinio veiklinimo organizatorė Ingrida  Saunorienė organizuos mokinių profesinį veiklinimą: vykdys įmonių ir organizacijų paiešką, rengs su jomis bendradarbiavimo sutartis, pildys įmonių, įstaigų bei organizacijų duomenų bazę, bendradarbiaus su bendrojo ugdymo mokyklų karjeros specialiste , teiks informaciją, kartu  planuos ir organizuos mokinių vizitus ir kt. 

 

Aptartos   veiklinimo veiklos, pasidalinta patirtimi . Profesinis veiklinimas – veiklos, kuriose bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams (5-12 klasių) padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją bei planuoti būsimą karjerą. Šiame projekte profesinis veiklinimas apima tris formas: a) mokinių pažintinius vizitus į įmones/įstaigas/organizacijas; b) profesinio veiklinimo patyriminius vizitus – mokinių asistavimą/stažuotę (ne ilgiau kaip vienos dienos); ir c) intensyvų profesinį veiklinimą (praktikos, kitos – ilgesnės nei 1 dienos – mokinio profesinės veiklos).

                 Pažintinis vizitas – mokinių supažindinimas ir susipažinimas su kasdieniu įmonės/įstaigos/organizacijos darbu, pagrindinėmis veiklomis, vidaus tvarka.

                 Patyriminis vizitas – mokinio bendradarbiavimas su tam tikros srities specialistu pasirinktoje įmonėje/įstaigoje/organizacijoje ir dalyvavimas/asistavimas padedant atlikti leistinas pagal amžių ir darbų specifiką profesines veiklas (ne ilgiau kaip 1 dieną).

                 Intensyvus profesinis veiklinimas – tai ilgesnė negu 1 dienos veikla/praktika, kurios metu mokiniai tam tikrose įmonėse/įstaigose/organizacijose atlieka pagal amžių ir darbų specifiką leistinas profesines veiklas.